Vores filosofi

Vores vision

WITTENSTEIN har som mål at være global partner i verdensklasse for kunderne til dens intelligente mekatroniske drevteknologi, servosystemer og komponenter.


Vores værdier

Forholdet til vores kunder, leverandører og kolleger repræsenterer vores kerneværdier. Derfor handler vi i overensstemmelse med følgende. Alle de billeder, som repræsenterer vores værdier, er taget i vores verdenshave. Læs mere...

ANSVARLIGHED

ANSVARLIGHED

Vi påtager os vores ansvar for vores fremtid og for samfundet ved at:

Læs mere

TILLID

TILLID

Vi udvikler tillid gennem menneskelige relationer på basis af gensidig respekt ved at:

Læs mere

ÅBENHED

ÅBENHED

Vi handler på en åben måde for at fremme gennemsigtig tovejs kommunikation og forståelse ved at:

Læs mere

INNOVATION

INNOVATION

Vi søger inspiration hver fra vores iværksætterånd og stiler efter konstant innovation ved at:

Læs mere

ÆNDRING

ÆNDRING

Vi forholder os til ændringer med tillid. Vi anser ændringer for udfordringer, der ansporer til yderligere udvikling for at sikre bæredygtig succes for vores kunder og os selv ved at:

Læs mere

Virksomhedens forretningsprincipper

Virksomhedens succes er baseret på at leve op til fælles værdier og følge fælles mål. Virksomhedens forretningsprincipper forankrer disse idéer i skriftlig form. De tjener som vejledning i vores daglige overvejelser, beslutningstagninger og handlinger. De er altid bindende for alle medarbejdere i virksomheden.

1. Værdimodning

Vi udvikler værdier

Vores tanker og handlinger er baseret på "værdimodningsmodellen". Denne model er baseret på værdier (med vilje angivet i flertal, fordi den omfatter mere end blot pengeværdier) for en familiedrevet virksomhed, for relationel intelligens, for geninvestering af overskud i virksomheden og dermed i dens fremtid og frem for alt for en balance mellem økologisk, økonomisk og social bæredygtighed.

Den er modsætningen til den udbredte "grådighedsmodel", der er karakteriseret ved virksomhedens (mulige) fremtidige (monetære) værdi, af ekstrapolation af fortidens udvikling i fremtiden, ved foregivelse af at kende fremtiden, ved udtræk af indtægter og ved en tag pengene og løb-mentalitet.

Værdimodning betyder for eksempel at opnå en bæredygtig indtjening, så virksomheden kan fortsætte med at udvikle nye produkter og vokse. Dette sikrer virksomhedens levedygtighed og sikrer ressourcerne for fremtidige generationer.

 

 

2. Mindfulness

Vi er opmærksomme – altid og overalt

Mens princippet for "værdimodning" beskriver, hvad vi gør, fortæller "mindfulness" noget om, hvordan vi følger og efterlever værdier: opmærksomt. Derfor er enhver ændring også en udfordring for udviklingen, og man bør tage aktiv del i den endeløse proces af teknologiske og sociale skift. Det indebærer, at ændringer i virksomhedsmiljøet faktisk anerkendes og identificeres i god tid. Derfor er vi hos WITTENSTEIN opmærksomme – altid og overalt.

At være opmærksom betyder at lægge mærke til og være årvågen for registrere alle fænomener. Vi opfanger selv svage signaler og ignorerer dem ikke men giver plads for dem. Derfor sætter vi så få begrænsninger og grænser for os selv som muligt. Mindfulness er en mental indstilling, der former og gennemsyrer vores liv. Kun ved at være opmærksomme kan vi opdage de muligheder, vi står overfor, samt potentielle risici og benytte os af dem eller minimere dem.

Mindfulness betyder også ikke at hvile på laurbærrene, når virksomheden blomstrer, og ikke at være tilfredse med det, vi har opnået, men at bekymre som om og forberede os på fremtiden. Derfor skal vi praktisere selvransagelse, dvs. hele tiden analysere os selv for ikke altid at gøre det, vi altid har gjort.

 

 

3. Familievirksomhed

WITTENSTEIN-gruppen er en familieejet virksomhed. WITTENSTEIN-familiemedlemmerne gør deres bedste for at bevare balancen mellem virksomheds- og familieinteresser.

WITTENSTEIN er en familievirksomhed. En stor del af WITTENSTEIN-familiens aktiver er bundet til WITTENSTEIN-gruppen. Familien påtager sig på denne måde en høj risiko i familie- og virksomhedsrammen, og indgår i et solidaritetsfællesskab: For at sikre fremtiden for alle de involverede og deres efterkommere, er det nødvendigt, at begge parter forpligter sig, overtager ansvaret og udviser pålidelighed.

WITTENSTEIN-familiestamtræet har til formål at styre de indbyrdes aktiviteter – mellem aktionærer, familie og virksomhed i en retning, som gør det muligt for familien at bevare virksomheden som en familiedrevet forretning, så alle involverede parter kan høste et bæredygtigt udbytte. Overensstemmende værdier er en forudsætning for at nå disse mål. Det er en anden årsag til, at WITTENSTEIN-familien i deres familiestamtræ eksplicit har gjort deres handlinger til genstand for WITTENSTEIN-virksomhedens filosofi.

WITTENSTEIN-familien står bag deres virksomhed med deres navn og omdømme. Det skal alle medarbejdere have for øje i deres handlinger, da hver eneste handling kan få en umiddelbar indvirkning på WITTENSTEIN-familiens omdømme.

4. Arbejdsstyrke

WITTENSTEIN og dennes arbejdsstyrke indgår i en gensidig forpligtelse og begge parter påtager sig et ansvar for den anden.

Forholdet mellem WITTENSTEIN-gruppen og dennes medarbejder kan sammenlignes med forholdet mellem familie og virksomhed. Begge parter indgår i en gensidig forpligtelse baseret på tillid og pålidelighed og på denne måde påtager begge sider et ansvar for den anden. Det er afgørende for WITTENSTEIN-virksomheden at sikre medarbejdernes værdighed eller med andre ord menneskets værdi, som har krav på respekt og tillægger hver enkelt person værdi. Vi har tillid på vores medarbejdere og er deres pålidelige partner. Vi udnytter ikke vores medarbejderes arbejdskraft men bestræber os på at bevare den, fordi vi stræber efter langsigtede partnerskaber. Vi ønsker at udvikle og udnytte personalets potentiale. Vores medarbejdere derimod skal udnytte deres arbejdskraft ansvarligt, aldrig holde op med at udvikle sig og desuden være en pålidelig partner.

5. Kunder

Vi etablerer en frugtig relation til vores kunder, hvor vi udviser pålidelighed og påtager os ansvar.

Vi skaber en partnerrelation med vores kunder, en relation, som er en vedvarende fordel for begge partner. Vi holder ord og behandler hinanden retfærdigt. Vi lyver og bedrager ikke men spiller med åbne kort, fordi det er den eneste måde at skabe langsigtet tillid. Vores kunder kan stole på os. Denne adfærd tvinger os til konstant at tænke fremad på vores kunders mulige behov og udvikle hensigtsmæssige løsninger for at opfylde dem.

6. Fælles interesser vejer tungere end egne interesser

WITTENSTEIN-gruppens fælles interesse går forud for netværksenhedernes individuelle interesser.

WITTENSTEIN-gruppen er et intelligent og synergisk netværk, som består af mange netværksenheder (forretningsenheder, afdelinger, den paraply, som Hidden Champions arbejder under). Hver netværksenhed har sine egne mål, som den konsekvent forfølger, dog uden at miste gruppens mål og interesser af syne som helhed eller handle på bekostning af andre netværksenheder. Det er derfor, vi i vores tanker og handlinger altid sætter WITTENSTEIN-gruppens fælles interesse over enkelte netværksenheders interesse. Kun på den måde kan vi sikre gruppens overlevelse på sigt.

 

 

7. Subsidiaritet

Hvis det er muligt og tilladt, skal anliggender håndteres på lokalt niveau (dvs. på decentraliseret, lokal basis).

Formuleringen "på stedet" skal forstås i geografisk (lokal) forstand samt i organisatorisk (decentraliseret) forstand. Princippet kan naturligvis kun anvendes i forbindelse med andre retningslinjer (f.eks. andre virksomhedsforretningsprincipper, regler for interne procedurer, administrative bestemmelser, kompetencer). Eksempel: Princippet om, at "fælles interesser vejer tungere end egne interesser", kan ikke omgås ved at anvende subsidiaritetsprincippet.

Subsidiaritet giver blandt andet følgende fordele: hastighed, umiddelbar nærhed af problemet eller opgaven, bedre beslutninger.

 

 

8. Risiko

Vi tager ikke chancer, som vi ikke selv kan håndtere.

At tage chancer er en del af forretningen. Der foregår ingen innovation uden risiko, fordi enhver innovation betyder at krydse grænser og trænge ind på ukendt territorium. De risici, der er involveret i iværksætterbeslutninger og, især, i innovationsprocesser skal italesættes og vurderes. Desuden skal handlinger til forebyggelse og minimering af risici defineres. Den sidste risiko er den, der bliver drøftet heri. I lyset af vores ansvar over for ejerne, vores medarbejdere og deres familie samt fremtidige generationer bruger vi aldrig virksomheden som helhed (i betydningen: "sætte alt på spil"), dvs. vi tager ikke en chance, som, hvis den faktisk indtræffer, vi ikke kan håndtere ved hjælp af vores egne ressourcer og inden for en rimelig tid. Dette princip er analogt knyttet til summen af alle risici (f.eks. proceskombinationsrisici, socio-kulturelle risici, markedsrisici).

9. I overensstemmelse med lovene

Virksomhederne under WITTENSTEIN-gruppen samt deres medarbejdere overholder alle love og andre bestemmelser i de lande, de driver forretning i.

Det er en selvfølge for os at respektere lovene og bestemmelserne i de lande, vi driver forretning i. Samtidig har vi dog altid vores egne normative ramme for øje.

Vi yder derfor ikke kun et værdifuldt bidrag til forbedringen af WITTENSTEIN-mærket men sørger også for at beskytte WITTENSTEIN-familiens omdømme.

 

 

10. Samfundets accept

Vi bestræber os på, at vores iværksætteraktiviteter accepteres af samfundet.

Et samfunds (dvs. eksempelvis borgerne i Igersheim eller hele Kinas befolkning) velfærd er nært knyttet til evnen til at udvikle og bruge nye teknologier og produkter. WITTENSTEIN tror på videnskabelig forskning, når teknologiske risici og fordele skal fastlægges. Det er i WITTENSTEINS interesse at udvikle, fremstille og markedsføre produkter og løsninger på en sådan måde, at de bidrager vedvarende til et samfunds velfærd. Derfor tager vi ikke blot højde for vores kunders behov men også for samfundets behov, når vi udvikler, fremstiller og markedsfører produkter og løsninger. Vi gennemfører grundige analyser på alle områder af driften og på alle steder baseret på videnskabelige resultater og holder jævnlig kontakt med vores sociale miljø. Målet med disse aktiviteter er en bred og generel accept i samfundet af de teknologier, vi bruger, samt af de produkter og løsninger, vi leverer, så vi kan udvikle og udleve vores værdier på et stabilt grundlag.